ANBI gegevens

Algemene gegevens:

Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon
RSIN/Fisc. nr.: 806847220
Tel.nr.: 0478-641250
Postadres: Museumpark 1,5825 AM Overloon
E-mailadres: vrienden@oorlogsmuseum.nl

Bestuurssamenstelling:

Zie de pagina Bestuur

Beleidsplan en doelstelling:

In artikel 2, paragraaf 1 & 2 van de statuten is opgenomen:

De stichting heeft ten doel: het bevorderen van de bloei van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum te Overloon door enerzijds in brede kring belangstelling te wekken voor dit museum, zijn verzameling en zijn activiteiten en door anderzijds middelen bijeen te brengen die kunnen worden aangewend voor de educatieve dienst, en voorts al hetgeen hiermede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Financiële verantwoording:

Jaarverslag 2017 – 2016 – 2015 – 2014 –  2013  –  2012

Beloningsbeleid zoals vermeld in de statuten:

In artikel 5, paragraaf 11 van de statuten is opgenomen:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Activiteiten Stichting:

Zie de pagina Donaties

Periodieke schenking kan fiscaal aantrekkelijk zijn:

ANBI Stichting Vrienden van het Oorlogs en Verzets museum Overloon Onze stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Schenken aan een goed doel met een ANBI-status kan fiscaal aantrekkelijk zijn.

Er zijn verschillende manieren om een schenking te doen.

  • Een schriftelijke overeenkomst.
  • Een door de notaris opgemaakte schenkingsakte.
  • Een testament.

Als u overweegt onze stichting minimaal 5 jaren achter elkaar te steunen zijn de periodieke schenkingen volledig aftrekbaar. Vanaf 1 januari 2014 hoeft u hiervoor niet meer naar de notaris, maar kunt u de schenking rechtstreeks met onze stichting regelen via een schriftelijke overeenkomst.

Deze schriftelijke overeenkomsten treft u aan op de website van de Belastingdienst en kunt u downloaden via de volgende hyperlinks:

De voor u passende, ondertekende schriftelijke overeenkomst kunt u sturen naar het postadres van de stichting; Stichting Vrienden van het Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum Overloon, Museumpark 1, 5825 AM Overloon.

Bij een jaarlijkse donatie die niet op bovenstaande wijze vastligt hebt u bij uw belastingaangifte helaas te maken met een drempel.

 Ja, ik wil vriend worden